Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Algemeen deel

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van VacatureKinderopvang.  
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van VacatureKinderopvang.  

Artikel 2 Algemeen

 1. Door het gebruik van VacatureKinderopvang gaat Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacyverklaring.  
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 3. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.  

Artikel 3 Doel en kosten

 1. VacatureKinderopvang bestaat uit een vacaturebank alsmede een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de arbeidsmarkt. Tevens biedt VacatureKinderopvang diensten aan binnen het publieke domein van werk en inkomen, zoals de digitale uitkeringsaanvraag.  
 2. Het gebruik van VacatureKinderopvang is gratis.  

Artikel 4 Links naar derdensites

Op VacatureKinderopvang zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. VacatureKinderopvang is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Artikel 5 Gebruik van VacatureKinderopvang

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.  
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan VacatureKinderopvang of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.  
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die VacatureKinderopvang en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van VacatureKinderopvang c.q. het hinderen van de werking van VacatureKinderopvang.  

Artikel 6 Privacy

 1. Gebruiker is zich ervan bewust dat VacatureKinderopvang persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.  
 2. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacyverklaring.  
 3. VacatureKinderopvang mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via VacatureKinderopvang aanbiedt. VacatureKinderopvang zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.  

Artikel 7 Uitsluiting

 1. VacatureKinderopvang gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van VacatureKinderopvang of de via VacatureKinderopvang aangeboden faciliteiten.  
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal VacatureKinderopvang ook de internetserviceprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van Gebruiker.  

Artikel 8 Onderhoud/Storingen

 1. VacatureKinderopvang spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot VacatureKinderopvang te verschaffen.  
 2. VacatureKinderopvang kan (onderdelen van) VacatureKinderopvang echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. VacatureKinderopvang zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.  

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot VacatureKinderopvang, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door VacatureKinderopvang geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij het VacatureKinderopvang, tenzij anders is aangegeven.  
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten en hyperlinks van VacatureKinderopvang te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming van VacatureKinderopvang heeft verkregen.  

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van VacatureKinderopvang door Gebruiker vindt plaats voor eigen rekening en risico. VacatureKinderopvang is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van VacatureKinderopvang, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van VacatureKinderopvang of zijn medewerkers.  
 2. VacatureKinderopvang is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.  
 3. De informatie op VacatureKinderopvang kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. VacatureKinderopvang raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.  

Artikel 11 Klachten

Bij klachten over de dienstverlening door VacatureKinderopvang kan u een klacht indienen via klacht@vacaturekinderopvang.nl.

Vacatures

Artikel 12 Registratie als werkgever

Registratie als werkgever is gratis op vacaturekinderopvang, bij registratie dient werkgever volledige adres- en websitegegevens op te geven.

Artikel 13 Gebruik

 1. Gebruiker zal de vacaturebank van VacatureKinderopvang en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het plaatsen van vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers uitsluitend gericht op vervulling van uw actieve vacature.  
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die VacatureKinderopvang en/of overige Gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:  
  1. Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers.  
  2. Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures van Gebruiker of het doen van sollicitaties.  
  3. Het – eventueel met hulpmiddelen – selecteren en gebruiken van vacatures en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid.  
  4. Het doen van reclame-uitingen.  
  5. Het doen van politieke uitlatingen.  
  6. Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.  
  7. Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift.      
 3. Door het plaatsen van een vacature op de vacaturebank van VacatureKinderopvang wordt er door VacatureKinderopvang-medewerkers niet automatisch actief voor u bemiddeld.

Artikel 14 Vacatures

 1. Een vacature, inclusief de in de vacature genoemde eisen, maar ook de selectie door werkgever van kandidaten voor de vacature, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.  
 2. Vacatures moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal of Engels.
 3. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature, alsmede de daarover door werkgever verstrekte informatie, juist, volledig en niet misleidend is. In ieder geval zal in de vacature de volgende informatie worden opgenomen:  
  1. Functiebenaming  
  2. Aard van de werkzaamheden  
  3. Urenomvang  
  4. Aard van het dienstverband  
  5. Ingangsdatum vacature      
 4. Werkgever draagt er zorg voor dat de vacature actueel is en blijft. Bij het vervullen van de vacature of het niet meer beschikbaar stellen ervan, zal werkgever de vacature zo spoedig mogelijk van VacatureKinderopvang verwijderen.  
 5. Elke afzonderlijke vacature mag maar eenmaal worden geplaatst per plaatsingsperiode.  
 6. Werkgever mag aan het reageren op een vacature geen kosten voor de sollicitant verbinden.  

Artikel 15 Cv’s

 1. Cv’s moeten zijn opgesteld in de Nederlandse taal.  
 2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de in zijn cv verstrekte informatie juist en niet misleidend is.  
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn cv alsmede voor het actueel houden ervan.  

Artikel 16 Verwijderen en weigeren vacature

 1. VacatureKinderopvang verwijdert dan wel weigert een vacature indien:  
  • de (tekst van de) vacature in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;  
  • naar het oordeel van VacatureKinderopvang de vervulling van de vacature de positie van de werkzoekende kan schaden.
  • deze gericht is om te werken als ZZP’er in de kinderopvang of onderwijs voor gangbare functies als “pedagogisch medewerker”of “leerkracht”, zulks ter beoordeling van VacatureKinderopvang.nl’;
  • de vacaturetekst er alleen op gericht is de bezoeker om te leiden naar een externe website.      
 2. VacatureKinderopvang verwijdert de vacature van de website aan het einde van de aan de vacature gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn een verzoek heeft gedaan tot verlenging van de looptijd.  
 3. De registratie van een vacature kan op verzoek van Gebruiker op inactief worden gezet. Vervolgens wordt de vacature door VacatureKinderopvang verwijderd van de website, tegen een door Gebruiker aan te geven datum. Bij gebreke van een duidelijk kenbare datum geldt als datum beëindiging de datum waarop het verzoek door VacatureKinderopvang wordt verwerkt.  

Artikel 17 Verwijderen en weigeren cv

 1. VacatureKinderopvang verwijdert dan wel weigert een cv indien (de tekst van) het cv in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden;  
 2. VacatureKinderopvang verwijdert het cv aan het einde van de aan het cv gekoppelde looptijd, tenzij de betreffende Gebruiker voor het einde van die termijn de looptijd voor het cv heeft verlengd.  

Artikel 18 Verantwoordelijkheid voor de inhoud van cv’s en vacatures

 1. VacatureKinderopvang biedt met vacaturebank van VacatureKinderopvang aan Gebruiker de mogelijkheid om zelfstandig zonder tussenkomst van VacatureKinderopvang vacatures en cv’s te plaatsen. Voor de inhoud van de cv’s en de vacatures is de betreffende Gebruiker zelf aansprakelijk. VacatureKinderopvang toetst de geplaatste cv’s en vacatures marginaal en zal bij geconstateerde overtredingen van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s zo mogelijk actie ondernemen. VacatureKinderopvang is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste cv’s en vacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.  
 2. VacatureKinderopvang is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de op VacatureKinderopvang geplaatste vacatures en cv’s. Eveneens is VacatureKinderopvang niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de Gebruikers zelf.  
 3. Het e-mailverkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker(s).  
 4. Een Gebruiker die in de cv- en vacaturebank van VacatureKinderopvang een vacature of cv opmerkt die in strijd is met de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden vacatures en cv’s, wordt verzocht dit per e-mail te melden aan VacatureKinderopvang.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 6 augustus 2022.