Verpleegkundig specialist GGZ

Voor het FACT team in Assen zijn wij inverband met pensionering van onze collega op zoek naareen Verpleegkundig SpecialistGGZ 24 – 32 uur perweek Werk jij graag in eendynamische omgeving zoals die van de GGZ/verslavingszorg. Wil jijbijdragen aan onze missie om cliënten perspectief te bieden op eenander leven (meer kwaliteit van leven. ). En schroom je niet omhierbij out of the box te denken.

Dan gaan wij graag met jou ingesprek. Wie zoekenwe. Je bent een ervaren,oplossingsgerichte en daadkrachtige zorgprofessional die ervaringen affiniteit heeft met cliënten met complexe problematiek. Jewerkt graag in een multidisciplinair team en je neemt hierin eenverbindende en coachende rol.

Je bent in staat om inhoudelijk eenvoortrekkersrol te vervullen. Door je uitstekende communicatievevaardigheden kun je andere mensen hierin meenemen. Je kunt opconstructieve wijze het contact met de cliënten aangaan en weet jeze blijvend te motiveren voor behandeling. Je hebt een opsamenwerking gerichte werkhouding en je kunt je team meenemen innieuwe ontwikkelingen en weet structuur aan te brengen en vast tehouden.

VNN heeft oplossingsgericht werken enpersoonlijk leiderschap als speerpunten in alles wat we doen en datzoeken we ook in jou. Je weet dit in te zetten in de behandelingmet cliënten, maar ook in de samenwerking met jecollega’s.   Waar ga je werken. Het FACT-team Assen biedt intensieve zorg en bemoeizorgaan cliënten op meerdere levensgebieden, zoals wonen dagbestedingen financiën.

Ambulante begeleiding binnen FACT richt zich op hetbehouden en bevorderen van de zelfredzaamheid in de situatie van decliënt. Het doel is om te komen tot een stabielesituatie. FACT staat voor Flexible AssertiveCommunity Treatment. Flexibiliteit, shared caseload enbeschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in hetFACT-model.

Het FACT-team werkt nauw samen met lokalezorgnetwerken, maar ook met FACT-teams van de GGZ en met de familievan de cliënt. Middels methadonbehandeling richt het team richt zichook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatiemet problemen op allerlei levensgebieden. Er wordt gewerkt volgensde Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Behandeling wordtgeboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven enmaatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan metmeer perspectieven.

Het team waarin je gaatwerken is multidisciplinair samengesteld en bestaat uitverpleegkundigen, SPV-en, maatschappelijk werkers (GGZ-agogen), eenervaringsdeskundige, verpleegkundig specialist, psychiater enverslavingsarts. Iedereen heeft zijn of haar eigen kennis enervaring. En zo vullen we elkaar aan. We delen informatie,reflecteren op ons handelen én zetten humor in.

Wat ga jedoen. Als verpleegkundigSpecialist GGZ ben je regiebehandelaar en heb je een belangrijkerol in het monitoren van de medische- en verpleegkundigebehandelingen. Dit door de brede focus van een VerpleegkundigSpecialist GGZ op (het bevorderen van) gezondheid. Te denken valtaan leefstijlinterventies, ambulante detox, zelfmanagementbevorderen, psychofarmaca en herstelondersteuning alsook(verpleegkundig) psychiatrische/ somatische diagnostiek.

Jecoördineert de medische en verpleegkundige zorgprocessen. Je neemtmedisch/verpleegkundige anamneses af en je stelt eenmedisch/verpleegkundig behandelplan op. Je geeft behandeling enbegeleiding aan cliënten met een complexe zorgvraag. Jewerkt multidisciplinair en adviseert interne en externehulpverleners/ instanties over de geïntegreerde behandeling vancliënten met verslavingsproblematiek en de specifieke(ziekte)kenmerken van de cliëntengroep.

Je bevordert deskundigheidvan de (verpleegkundige) zorg door het geven van klinische lessenaan het team. Je ontwikkelt en implementeert nieuwemedische/verpleegkundige behandelprotocollen en procedures conformde daarover gemaakte richtlijnen en afspraken.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina