Verpleegkundig specialist GGZ

Jellinek is de expert op het gebiedvan verslaving in Nederland. Verslaving kan iedereen treffen. Wijbehandelen dan ook een zeer diverse cliëntengroep, voor zowelgedragsverslaving als middelenafhankelijkheid in combinatie metpsychische problematiek. Onze behandelingen zijn licht als het kan,intensief als het moet, maar altijd effectief en innovatief.

Ditzie je terug in de werkwijze en cultuur bij Jellinek. Jellinek is een onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichtingdie 12 merken omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijkonderzoek.

FunctiebeschrijvingAlsverpleegkundig specialist bij Jellinek Utrecht ben jij werkzaam inzowel de intake- als de behandelfase van onze cliënten. Je bent alsregiebehandelaar verantwoordelijk voor het intakeproces van onzecliënten. Daarnaast lever jij binnen ons multidisciplinaire teameen bijdrage aan de behandeling aan de cliënten vanuit jouwexpertise. Je geeft (medische) psycho-educatie aan clienten diegroepsbehandeling volgen.

In samenwerking met de psychiater en/ofverslavingsarts vindt er diagnostiek plaats, stel je cliënten in opmedicatie en voer je (medische) vervolgconsulten uit. Ben je geschoold in behandelmethodieken zoals CGT,dan behoort het geven van dergelijke (individuele ofgroeps-)behandelmodules ook tot het takenpakket. Jespeelt een actieve rol in deskundigheidsbevordering en ontwikkelingen innovatie van het behandelaanbod. Wil jehet werk op de polikliniek combineren met werken in de kliniek ofFACT.

Dat behoort zeker tot demogelijkheden.

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina