Locatiedirecteur OBS ’t Busseltje

RBOB De Kempen is op zoek naar een locatiedirecteur voor OBS ’t Busseltje in Eersel.

Wij ontmoeten graag de locatiedirecteur die…

· een bevlogen en onderwijskundig leider is en zijn/haar kennis en kunde graag wil

inzetten op OBS ‘t Busseltje en daarnaast binnen onze dynamische stichting.

· oog heeft voor ontwikkeling op zowel team- als persoonsniveau en daarbij uitgaat

van eenieders kwaliteiten. Die kan delegeren, samenwerken, coachen inspireren en motiveren (empoweren).

· een probleemoplossend vermogen heeft en zowel intern als extern duidelijk, direct,
en toegankelijk is in de communicatie naar ouders en alle geledingen van de

organisatie.

· in staat is om zowel boven als tussen het team te staan en daarbij de koers uitzet, op

korte, middellange en lange termijn, evalueert en vasthoudt.

· inbreng heeft, open staat voor inbreng van anderen en daarnaast de juiste balans vindt tussen het stimuleren en begrenzen van onze creativiteit.

· flexibel, sociaal, empathisch, besluitvaardig en verantwoordelijk is.

· leidinggevende ervaring heeft in het basisonderwijs en bij voorkeur in het werken

met combinatiegroepen.

· proactief handelt en tijdig meebeweegt in complexe (financiële) vraagstukken en op het gebied van krapte in de arbeidsmarkt, werkdruk en efficiënt inzetten van middelen en die creatief is in het vinden van passende oplossingen'(bijvoorbeeld bij tekorten)’

· actuele ontwikkelingen in het basisonderwijs kent, daarop kan anticiperen en cyclisch inrichten.

· prioriteert en besluitvaardig is, kan vasthouden en doorpakken indien dat nodig is.

· een heldere visie heeft op ouderbetrokkenheid.

Dit zijn wij!

· Wij functioneren samen als bevlogen en hecht team. We vertrouwen elkaar,

waarderen elkaars talenten en staan open voor creativiteit in de breedste zin

van het woord.

· Wij zijn een creatief team en een creatieve school. Naast leerresultaten is het
pedagogisch klimaat en creativiteit evenzo belangrijk. Drama, toneel en
muzikaliteit nemen een centrale plek in in ons onderwijsaanbod. In de post-

Coronatijd willen we daar weer vol voor gaan.

· Wij zorgen voor de kinderen en voor elkaar.

· Wij hebben oog voor de totale ontwikkeling van de leerlingen en stemmen

ons onderwijs continu af op de onderwijsbehoeften.

· Wij durven te experimenteren.

· Wij zien een directeur als een verbindende factor.

Wij zorgen ervoor dat…

 • het werk als leidinggevende binnen onze school en in onze organisatie voor primair onderwijs aantrekkelijk en uitdagend voor je is.
 • we luisteren naar wat jij nodig hebt om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.
 • je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot 01-08-2022 ontvangt die bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet naar een vaste benoeming.
 • je een contract (salarisschaal D11 volgens CAO PO) van maximaal 40 uur per week (fulltime) ontvangt.
 • er doorgroeimogelijkheden zijn.

Volgens de leerlingen…

De nieuwe directeur

 • kan goed samenwerken;
 • doet graag mee aan activiteiten;
 • heeft ervaring;
 • is sociaal en lief;
 • heeft duidelijke regels maar is niet te streng
 • luistert en heeft humor;
 • is niet bang om geld uit te geven voor verbeteringen op school;
 • zit niet alleen achter de computer;
 • houdt de school mee netjes.

Herken jij je in het bovenstaande?

Graag ontvangen we je Curriculum Vitae met motivatiebrief uiterlijk op donderdag 10 juni 2021 ter attentie van dhr. M. Janssen.

Voor het uitgebreide functieprofiel verwijzen we naar de onderstaande informatie. Verdere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. M. Janssen (clusterdirecteur a.i.) via telefoon 06 29389952 of mail.

Indien u wordt uitgenodigd, vindt het 1e gesprek plaats op 17 juni 2021. Een assessment maakt deel uit van de procedure.
N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze procedure wordt niet op prijs gesteld

Functieprofiel locatiedirecteur OBS ’t Busseltje

1. Organisatieprofiel

RBOB De Kempen is een organisatie met 15 basisscholen, ruim 3300 leerlingen en zo’n 360 medewerkers. De scholen bevinden zich in 15 plaatsen in 11 gemeentes in de Kempen en midden Limburg. Het budget van de organisatie is ongeveer € 20 miljoen per jaar. Aan RBOB is kinderopvangorganisatie Stichting IK-OOK! gelieerd. RBOB De Kempen heeft als primair doel het in standhouden van openbare en algemeen toegankelijke scholen in regio de Kempen en omstreken, het geven van onderwijs en daarin ‘gaan voor kwaliteit’. Het draait daarbij om de ontwikkelingsperspectieven van het kind.

RBOB De Kempen heeft als primair doel het in standhouden van openbare en algemeen toegankelijke scholen in de regio de Kempen en omstreken, het geven van onderwijs en daarin ‘gaan voor kwaliteit’. Het draait daarbij om de ontwikkelingsperspectieven van het kind.

RBOB De Kempen wil een professionele dynamische organisatie zijn, die met respect en actieve tolerantie zorgt voor optimale ontplooiing van de kinderen in een inspirerende en uitdagende werkomgeving.
RBOB meent te mogen stellen dat het zich onderscheidt ten opzichte van andere organisaties in de sector op het gebied van professionele cultuur en de uitwerking daarbij. Deze cultuur is herkenbaar in scholen door gedrag in samenwerking, eigenaarschap en verantwoordelijk handelen, in leiderschapsstijlen en eigen inbreng van medewerkers, waardoor er minder afhankelijkheid is van ondersteuning door leidinggevenden en stafmedewerkers.

Medewerkers krijgen verantwoordelijkheid en nemen die ook. Zij leggen vervolgens ook verantwoording af, op alle niveaus en ieder in zijn eigen rol. Daarbij ligt de focus niet zo zeer op systemen, modellen en management, maar vooral op professioneel gedrag, leiderschap en mensen.

De organisatie van RBOB De Kempen is zodanig ingericht dat deze in staat is flexibel in te spelen op veranderingen van de omgeving. Betrokkenheid van alle geledingen, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is daarvoor onontbeerlijk.

Het onderwijs bij RBOB is van deze tijd, betekenisvol en duurzaam. Kinderen ontwikkelen zich in
kennis, vaardigheden, gedrag. Maar ook is er voldoende aandacht voor sport en cultuur, Engels,
techniek, ICT, social media en burgerschap. In ieder geval werken de scholen opbrengst- en ontwikkelingsgericht. Zij bewaken daarin de doorgaande lijn, ook die van voor en na de basisschoolperiode. Er is niet alleen aandacht voor de gemiddelde leerling, maar alle kinderen krijgen een passend aanbod. Ouders worden bij dit proces betrokken.
Daar waar mogelijk is, creëert RBOB dagarrangementen in integrale kindcentra met de eigen kinderopvang ikOOK!. Kinderen hebben recht op daarbij behorende gebouwen en terreinen met inventaris en andere middelen van deze tijd, aansluitend bij hun belevingswereld. Ook lesmateriaal, inventaris en digitale hulpmiddelen worden hierop afgestemd.

2. Context

Organogram

RBOB De Kempen wordt geleid door een bestuurder. Twee groepsdirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor 14 scholen. Elke school van RBOB De Kempen heeft een locatiedirecteur, die zorgt voor de operationele en tactische aansturing van de school. Leidinggevenden worden daarbij ondersteund door het expertiseteam op het gebied van onderwijs en door het stafbureau. Het stafbureau dat bestaat uit P&O, Financiën en ICT, wordt aangestuurd door de bestuurder en adviseert de lijnverantwoordelijkheden over het desbetreffende vakgebied.

Gezonde organisatie

RBOB De Kempen is een sterke speler op het gebied van onderwijs. We zijn financieel gezond, hebben een groeiend marktaandeel in de omgeving, kennen geen zwakke scholen en hebben een lager verzuim dan gemiddeld.

3. Functieprofiel locatiedirecteur

Op OBS ’t Busseltje is de vacature van locatiedirecteur ontstaan:

De school

Salariëring: conform CAO primair onderwijs schaal D11
Betrekkingsomvang: 40 uur
Aanstelling: een aanstelling van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband per 01-08- 2022.
Ingangsdatum: 01-08-2021

OBS ’t Busseltje is een openbare basisschool binnen de Stichting RBOB De Kempen.
Op onze school bieden we met 31 enthousiaste collega’s onderwijs aan ongeveer 320 kinderen.

OBS ’t Busseltje biedt leerlingen een rijke leeromgeving.
De kennis én vaardigheden die wij aanleren komen daarom op verschillende manieren in ons onderwijs aan de orde. We maken graag actief gebruik van de verschillen tussen de leerlingen.

Leerlingen krijgen op openbare basisschool ’t Busseltje niet alleen kennis aangereikt door de leerkrachten. We leren de leerlingen ook vaardigheden aan om zelf kennis te vergaren. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden.

Ons uitgangspunt is: we leren van, met en aan elkaar!

De bevlogen school

Wij zijn bevlogen als het gaat om het creëren van een open, veilige, sfeervolle, inspirerende en constante leeromgeving. Een leeromgeving waar ieder kind van welk niveau dan ook gestimuleerd wordt om zo zijn of haar individuele talenten volledig ononderbroken te ontwikkelen.

De opdracht

Als locatiedirecteur bent je het eerste leidinggevende aanspreekpunt binnen de school en coördineert activiteiten en processen op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie en beheer op schoolniveau.

De opdracht voor de locatiedirecteur bestaat de volgende jaren uit:

 • Sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Oog voor resultaten en kennis van en ervaring met verbeterprocessen is hierbij van belang.
 • Het mee door-ontwikkelen van de reeds ingezette visie op onderwijs en het implementeren hiervan.
 • Vergroten of behouden van het marktaandeel van de school. Hierbij spelen marketing en communicatie en het uitdragen van de goede kwaliteit een grote rol.
 • Helder en transparant communiceren en met oog voor relatie binnen de school en met ouders. Hierbij is duidelijk wat wederzijdse verwachtingen zijn in het partnerschap met ouders.
 • Het (door)ontwikkelen van het IKC conform de huidige visie van de school.

Persoonlijk profiel van de locatiedirecteur

De locatiedirecteur:

 • Neemt op actieve en inspirerende wijze het voortouw en toont hiermee op ondernemende wijze initiatief.
 • Is verbindend in/om de school en cluster.
 • Heeft ervaring met kwaliteitsontwikkeling binnen het primair onderwijs en kan leidinggeven aan veranderingsprocessen.
 • Geeft kaders d.m.v. doel en visie aan het onderwijskundig team en checkt dit met de uitkomsten.
 • Zet in op kwalitatief hoogstaand onderwijs.
 • Is een coachende leider, gericht op het empoweren van het onderwijskundig team, de leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.
 • Kan relativeren.
 • Geeft vertrouwen
 • Kan in (conflict)situaties handelen en weet hierbij de diverse belangen te wegen.
 • Werkt transparant samen met betrokkenen.
 • Kan op tactisch niveau werken en denken.
 • Is sterk in plannen, organiseren en prioriteren.
 • Kan uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren.

Selectie-eisen

 • Minimaal HBO denk- en werkniveau.
 • Aantal jaren leidinggevende onderwijskundige ervaring binnen een school voor primair onderwijs is een pré.
 • Interesse in en affiniteit met het primair onderwijs.

Selectiewensen

 • Bij voorkeur woonachtig in de regio van RBOB De Kempen.
 • Bij voorkeur in het bezit van het PABO diploma.

Werkzaamheden conform functieprofiel

1. Organiseert/coördineert het onderwijsproces:

 • organiseert het onderwijs, w.o. de leerlingenwerving en de leerlingenzorg op de school;
 • vertaalt de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg);
 • draagt zorg voor de uitvoering van besluiten;
 • beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid van de school;
 • doet voorstellen voor de vertaling van de algemene beleidskaders van het bestuur naar taakstellende plannen;
 • voert het kwaliteitsbeleid uit;
 • draagt zorg voor het bereiken van de vastgestelde doelen op het gebied van onderwijskundige ontwikkeling en de identiteit van de school;
 • organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;
 • neemt deel en levert een actieve bijdrage aan school overstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen;
 • voert (operationeel) overleg met de medezeggenschapsraad.

2. Personeelsmanagement:

 • geeft leiding aan de medewerkers op de school;
 • stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;
 • voert doelstellings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
 • bewaakt het evenwicht tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling op schoolniveau;
 • draagt zorg voor de ontwikkeling van de professionele cultuur op de school;
 • draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school;
 • draagt zorg voor de werving en selectie van personeel voor de school;
 • informeert en adviseert de clusterdirecteur over personele vraagstukken op de school;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie.

3. Uitvoeren van het vastgestelde financieel beleid en beheer:

 • draagt mede zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;
 • bewaakt en legt verantwoording af over de financiële realisatie van de doelstellingen van de school;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het financieel beleid van de school
 • draagt mede zorg voor de uitvoering van het (onderhouds) beheer van de school.

4. Onderwijs en leerlingbegeleiding:

· Geeft incidenteel les en begeleidt leerlingen.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden (speelruimte)

 • Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders.
 • Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg), het mede opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school.
 • Verantwoording: aan de clusterdirecteur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het personeelsmanagement, de uitvoering van het onderwijsproces en de kwaliteit en opbrengst van het onderwijs en leerlingbegeleiding.

Kennis en vaardigheden

 • kennis van de organisatie en van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen;
 • kennis van (ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
 • inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen;
 • inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen;
 • adviesvaardigheden;
 • voldoende communicatieve vaardigheden;
 • vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
 • vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;
 • vaardig in het aansturen en tot ontwikkeling brengen van professionals;
 • reflectief vermogen.

Contacten

 • Met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen;
 • met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen;
 • met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen binnen het vastgestelde beleid;
 • met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen;
 • met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
 • indien nodig met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten cq problemen te bespreken;
 • indien nodig met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten.

Parttime uren: 32-40 per week

Deadline sollicitaties: 10-6-2021

Verwachte startdatum: 1-8-2021

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd

Aanvullende betalingen:

 • 13e maand
 • Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfitness
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Fietsplan
 • Reiskostenvergoeding

Werkschema:

 • ma-vr

Thuiswerken:

 • Nee

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina