DIRECTEUR-BESTUURDER SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O DUIN- EN BOLLENSTREEK – B&T – Voorhout

  • Part Time
  • Voorhout

Visie en daadkracht

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek in Voorhout is op zoek naar een


DIRECTEUR-BESTUURDER (0,6 fte, schaal 15 cao VO)

Een doortastende, energieke en verbindende leider met natuurlijk gezag en een heldere visie op passend onderwijs.


Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan onze compacte en uitdagende organisatie die volop in ontwikkeling is. Je bent verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling en de dagelijkse leiding aan het samenwerkingsverband en draagt de belangen van passend onderwijs uit in de regio. Je bent gesprekspartner van de bestuurders op het vlak van onderwijs, jeugdzorg en overheden.


Wat breng je mee?

Je verbindt vanuit onderwijspassie mensen en organisaties en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het passend onderwijs in onze regio. Je hebt bedrijfsmatig en zakelijk inzicht, passend bij de aard en de omvang van het samenwerkingsverband. Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke functie in een relevante onderwijssetting. Je hebt de intentie om je voor langere tijd te verbinden aan het samenwerkingsverband. Verder heb je de volgende competenties:

Je hebt ervaring met bestuurlijke ontwikkelingen in het sociale domein en hebt een heldere visie op passend onderwijs. Je vertaalt deze visie naar strategisch beleid en zet duidelijke lijnen uit naar de praktijk. Je hebt het lef om ongebaande paden te verkennen. Je bent ondernemend en daadkrachtig. Je stuurt op resultaat, spreekt mensen aan en durft positie in te nemen.


Leiderschap

Je hebt ervaring met het op niveau leidinggeven aan professionals. Je bent bestuurlijk sensitief en handelt politiek strategisch. Je hebt een helicopterview en kan overstijgend en vanuit verschillende perspectieven en op hoofdlijnen naar situaties te kijken. Je hebt een groot analytisch vermogen en bent in staat vanuit betrokkenheid de juiste afstand te bewaren, met aandacht voor het primaire proces en gevoel voor leerlingen met een ondersteuningsvraag. Je hebt oog voor de sociale kaart van regio en bent flexibel en wendbaar in je aanpak. Je hebt vertrouwen in de kennis en kunde van de experts om je heen en weet deze te benutten.


Verbindend en communicatief vaardig

Te midden van een veelheid aan verschillende partijen zoek je het gezamenlijke belang en weet je mensen en organisaties te verbinden. Door humor, inlevingsvermogen en daadkracht ben je in staat een brug te slaan tussen de diverse achtergronden van besturen, scholen en externe partijen. Je kunt snel schakelen tussen diverse stakeholders en creëert draagvlak op bestuurlijk en uitvoerend niveau. Je werkt graag samen, gaat makkelijk relaties aan en kan deze goed onderhouden. Ook weet je samenwerking tussen anderen te stimuleren en hen te enthousiasmeren. Je kunt goed luisteren en bent helder en transparant in je communicatie.


Waar ga je werken?

Bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek zijn acht besturen met negentien vestigingen van scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs aangesloten, verspreid over vijf gemeenten in de regio. De stichting verzorgt passend onderwijs voor ruim 10.000 leerlingen. We staan voor samenwerken aan een perspectiefrijke toekomst voor iedere jongere, uitgaande van de talenten en mogelijkheden van iedere leerling. Onze doelen zijn:

  • alle leerplichtige leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek succesvol naar school;
  • een betaalbaar en dekkend aanbod van onderwijsondersteuning;
  • versterking van de ondersteuning op de scholen.

Deze doelen vormen het vertrekpunt voor de bestuurlijke, financiële en inhoudelijke organisatie van het samenwerkingsverband. We zijn een professionele lerende organisatie, die ouders als gelijkwaardige gesprekspartners ziet en de ambitie heeft om iedere leerling de school te laten verlaten op het bij hem of haar passende niveau. Voor de komende Ondersteuningsplanperiode zet het samenwerkingsverband in op vernieuwingen naar inclusiever onderwijs in een doorgaande ontwikkelingslijn. De ambities voor 2021-2025 zijn:

  • het realiseren van een stevige en duurzame samenwerking tussen VO-VSO-speciale voorzieningen;
  • het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten;
  • het in beeld brengen van de kwaliteit.

Deze ambities zul jij, in samenwerking met betrokkenen, uitwerken in een mooi en inspirerend Ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband is in ontwikkeling naar een raad van toezicht–bestuurdersmodel. Momenteel wordt het bestuur gevormd door gemandateerde afgevaardigden van de deelnemende besturen en bestaat uit acht leden. Zij fungeren als toezichthoudend bestuur. Verder is er ondersteuning van een, bewust klein gehouden, werkorganisatie. De organisatie bestaat uit de directeur, een functionaris van het Loket passend onderwijs en twee ondersteunende medewerkers. Bij de uitvoering van een aantal taken werken we samen met de zorgcoördinatoren van scholen uit het samenwerkingsverband.


Ben je enthousiast?

Solliciteer dan uiterlijk 31 januari 2021. Gebruik daarvoor het sollicitatieformulier op vbent.org (bereikbaar via de sollicitatiebutton op deze pagina). Daar vind je ook een uitgebreide profielschets. Wij kijken uit naar je reactie!

Source:

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina