Vacaturedetails
Dienstverband
Voltijds
Tijdelijk

Volledige vacaturetekst
Functie Omschrijving

Per 1 oktober zijn wij op zoek naar een afdelingsleider vwo.

1. Over de functie afdelingsleider vwo

1.1. De functie

Functie: Afdelingsleider vwo

Instelling: Rythovius College

Locatie: Eersel

Ingangsdatum: 1 oktober 2022

Tijdelijk dienstverband: 0,8 – 1.0 FTE in een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op een vaste benoeming

Eventuele lesgevende taak: 2-4 lesuren

Salaris: Docent LD (met leidinggevende taken) volgens CAO OMO

Extra’s: OMO biedt een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden

Ontstaan: De vacature is ontstaan doordat de huidige afdelingsleider per 1 augustus 2022 de rol van conrector Onderwijs op het Rythovius College invulling gaat geven.

1.2. Functieomschrijving afdelingsleider vwo

Afdelingsleider vwo voor het Rythovius College

 • Is onderwijskundig leider van de afdeling vwo;
 • Ontwikkelt onderwijskundig beleid van de afdeling:

o aanjager van onderwijskundige ontwikkelingen;

o stimuleert onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen;

o maakt en evalueert jaarlijks een afdelingsplan;

 • Is verantwoordelijk voor activiteiten binnen de afdeling;
 • Is verantwoordelijk voor de resultaten binnen de afdeling op gebied van leerlingen, vakdocenten en op- en afstroom;
 • Stuurt leerlingcoördinatoren aan en heeft regelmatig overleg over leerlingcasuïstiek;
 • Is verantwoordelijk voor de personele zaken binnen de afdeling:

o Voert gesprekken uit het gesprekscyclus met collega’s van de afdeling vwo;

o Houdt van deze collega’s ziek-en verlofmeldingen bij (kort verzuim en frequent verzuim);

o Verzorgt scholingsaanvragen van de afdeling;

 • Aanspreekpunt voor decanaat m.b.t. LOB activiteiten;
 • Is betrokken bij het formatieproces;
 • Heeft een lesgevende taak (2-4 lesuren).

Persoonlijkheidskenmerken

 • Open, transparant
 • Authentiek
 • Humor en beschikken over relativeringsvermogen
 • In kansen denken
 • “Out of the box” kunnen en willen denken
 • Inlevingsvermogen (empathisch): belangstelling tonen voor de ander
 • Toegankelijk voor leerlingen en medewerkers
 • Teamspeler, gerichtheid op samenwerken
 • Sparringpartner binnen de schoolleiding
 • Bevlogen en inspirerend voor teamleden
 • Mens- en taakgericht
 • Moreel leiderschap
 • Een stevige persoonlijkheid
 • Stressbestendig: rust bewaren als het even spannend wordt
 • Kan besluiten verantwoorden en nemen

Afdelingsleider algemene functieomschrijving

De algemene functieomschrijving is ontleend aan het functieboek van OMO.

Ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsklimaat

 • houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en (vakinhoudelijke) ontwikkelingen op pedagogisch/didactisch gebied en vertaalt deze naar vernieuwingen en verbeteringen van onderwijs(onderdelen) en toetsen;
 • houdt zich op de hoogte van de inhoud, het niveau en de ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en initieert en onderhoudt de nodige contacten daartoe;
 • brengt (bestaande) onderzoeksresultaten in verband met het verzorgde onderwijs en/of de gehanteerde pedagogische en/of didactische methoden en vakinhoudelijke onderwijsontwikkeling en -vernieuwing;
 • doet voorstellen ten aanzien van ontwikkeling en – vernieuwing van het pedagogisch klimaat met oog op de lange termijn ontwikkeling van het onderwijs;
 • ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van samenhangende deelgebieden van het onderwijs met het oog op meerjaren ontwikkeling van het onderwijs.
 • begeleidt/leidt project- en werkgroepen die zijn belast met het ontwikkelen van onderwijs en toetsen, levert daarbij didactische en/of pedagogische inbreng;
 • neemt collega’s bij vernieuwingen en verbeteringen mee op het gebied pedagogische en/of didactische methoden.

Professionalisering

 • houdt proactief de voor het beroep vereiste pedagogische en didactische bekwaamheden op peil en verdiept hiermee de eigen kennis;
 • houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en in het onderwijsveld, gericht op kwaliteitsverbetering en ten dienste van collega’s;
 • begeleidt collega-docenten in de rol van mentor (op vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch vlak), geeft feedback, coacht en superviseert;
 • zit intervisietrajecten voor en/of neemt hieraan deel;
 • draagt (mede vanuit de rol van expert) bij aan de professionalisering van docenten binnen de vaksectie/schoolbreed door het overdragen van kennis op didactisch en/of pedagogisch gebied dan wel het eigen vakgebied.

Functioneel leidinggeven aan een team van docenten

 • adviseert de directie met betrekking tot de inzet en loopbaanperspectieven van de docenten van het team;
 • stelt uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen een team beschreven staan en organiseert passende oplossingen voor problemen in de onderwijsuitvoering;
 • stelt een team(ontwikkelings)plan op en bevordert de professionele ontwikkeling van het personeel zodanig dat de vereiste ontwikkeling van het kernteam mogelijk wordt;
 • voert jaargesprekken met de leraren en stelt differentiaties in de taken vast;
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en adviseert over eventuele rechtspositionele consequenties;
 • geeft (individueel) advies met betrekking tot loopbaanperspectieven, scholingsbehoeften en deskundigheidsbevordering van de docenten;
 • verzorgt (laat verzorgen) opleidingen, trainingen, stages en werkervaring en beheert het opleidingsbudget van het team;
 • draagt in het kader van vacaturevervulling binnen het team mede zorg voor de werving en selectie van en inwerkprogramma’s voor nieuwe docenten;
 • ziet toe op de naleving van de teamafspraken.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist over/bij: het overdragen van kennis/expertise en vaardigheden aan heterogene en/of complexe groepen en daarbij toepassen van uiteenlopende gedragsscenario’s;
 • het zorg dragen voor passend onderwijs en het aanreiken van uitdagende opdrachten/lesstof aansluitend op de leerbehoefte van leerlingen met een uiteenlopende onderwijsvraag;
 • het begeleiden en motiveren van leerlingen met complexe gedragsproblemen en het afstemmen met (in- of externe) deskundigen over te volgen begeleidingsscenario’s en het regisseren van het proces van leerlingbegeleiding;
 • het in verband brengen van (bestaande) onderzoeksresultaten met het verzorgde onderwijs en/of pedagogische en/of didactische methoden en t.a.v. vakinhoudelijke onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling;
 • het doen van voorstellen ten aanzien van ontwikkeling en – vernieuwing van het pedagogisch klimaat met oog op de lange termijn ontwikkeling van het onderwijs;
 • het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van samenhangende pedagogisch en/of didactische methoden met een vak- en/of schoolbrede toepasbaarheid en doen van voorstellen over de inbedding in het onderwijs;
 • het beoordelen van de capaciteiten van de leerling en voeren van gesprekken met de leerling om samen de onderliggende motivatie in beeld te brengen;
 • het adviseren van de leerling bij de studieloopbaan keuze en stimuleren van zelfregie;
 • de bijdrage aan de professionalisering van docenten binnen de eigen
 • vaksectie/schoolbreed vanuit de rol van deskundige op vakinhoudelijk en didactisch en/of pedagogisch gebied en/of het functioneel leidinggeven aan een team van docenten;

Kader

 • de vastgestelde kaders van (onderwijskundig) beleid van de schoolorganisatie.

Verantwoording

 • aan de toegewezen leidinggevende over de kwaliteit van het onderwijs en
 • leerlingbegeleiding;
 • de bruikbaarheid van de ingezette leerlingbegeleiding (bij complexe
 • problemen) met oog op de behaalde resultaten;
 • de bruikbaarheid van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsklimaat,
 • de kwaliteit van de beoordeling van leerlingen;
 • begeleiding van de studieloopbaan en professionalisering en/of het leidinggeven aan een team van docenten.

Kennis en vaardigheden

 • academisch werk- en denkniveau;
 • brede pedagogische en didactische kennis en kennis van diverse, actuele onderwijskundige
 • methoden en technieken;
 • brede vakinhoudelijke kennis van het vakgebied of vakgebieden waarin onderwijs wordt
 • verzorgd en van diverse, actuele onderwijskundige methoden en technieken;
 • toegepaste kennis van en inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied/de
 • vakgebieden en- inzicht in onderwijskundige ontwikkelingen in een bredere context dan het
 • eigen werkterrein;
 • kennis van de organisatie van het onderwijs;
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden aan heterogene en complexe
 • groepen en daarbij toepassen van diverse gedragsscenario’ (beheersen van volledig
 • gedragsrepertoire);
 • vaardigheid in het toepassen van een breed scala aan pedagogisch-didactische methoden en
 • technieken;
 • vaardigheid in het coachen en begeleiden van (individuele en/of groepen) leerlingen met
 • complexe problematiek en/of van minder ervaren docenten;
 • vaardigheid in het leggen van verbanden tussen onderzoeksresultaten en bestaande
 • onderwijsconcepten en pedagogische en/of didactische methoden;
 • vaardigheid in het overtuigen van collega’s bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied
 • van onderwijs en toetsing binnen de sectie/school;
 • vaardigheid in het aansturen van project- en werkgroepen;
 • vaardigheid in het aansturen van docenten;
 • organiserende en communicatieve vaardigheden;
 • vaardigheid in het opbouwen van een in relatie tot het vakgebied relevant netwerk.

Contacten

 • met docenten en eventueel toegewezen OOP’ers over hun inroostering, hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te komen;
 • met leerlingen over studievoortgang en gedrag en om hen te begeleiden (bij complexe problemen), tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te stimuleren;
 • met ouders over de studievoortgang, resultaten, gedrag en ontwikkeling van de leerling om hen te informeren en tot afspraken te komen;
 • met (in- en externe) deskundigen over complexe leer- en gedragsproblemen om af te stemmen over te nemen handelingsstappen;
 • met collega-docenten om hen (op pedagogisch en didactisch vlak)
 • feedback te geven, te coachen en te superviseren en om kennis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied over te dragen;
 • met collega’s over vernieuwingen en verbeteringen op het gebied pedagogische en/of didactische methoden om af te stemmen;
 • met instellingen voor vervolgonderwijs over de inhoud, het niveau en de ontwikkelingen in het vervolgonderwijs om contacten te leggen en te onderhouden.?

2. Over het Rythovius College

2.1. Algemene informatie

Voor algemene informatie over het Rythovius College verwijzen wij de lezer allereerst naar de website van de school. Deze biedt veel informatie en praktische links naar aandachtsvelden c.q. documenten die van belang zijn zoals de schoolgids, het schoolplan, scholen op de kaart, het schoolveiligheidsplan, het anti-pestprotocol en dergelijke.

Hieronder in een korte schets op hoofdlijnen:

Het Rythovius College is een katholieke school met een open karakter onder het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De kracht van het Rythovius is o.a. de kleinschaligheid met daaraan gekoppeld de veiligheid en de goede sfeer. De rust, de kleinschaligheid en de informele sfeer, de korte lijnen en de betrokkenheid van leerlingen en personeel wordt vaak genoemd wanneer men het Rythovius College wil duiden.

Tegelijk hecht de school aan haar traditionele kwaliteiten; het hoge niveau van onderwijs met goede resultaten, de goede leerlingbegeleiding en de veilige sfeer waarin kennen, gekend en erkend worden sleutelwoorden zijn. Zie daarvoor op de website het hoofdstuk kwaliteit en de link naar scholen op de kaart.

De school biedt de volgende schooltypes aan: vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo (vmbo-t) en kent een 1-jarige brugperiode. In leerjaar 1 zijn er klassen op verschillende niveaus: mavo, mavo/havo, havo/vwo en atheneum/gymnasium. Op verschillende manieren wordt de leerlingen de kans geboden hun talenten te ontwikkelen.

Leerlingen uit de brugklassen kunnen kiezen voor een Kunst-, Science- of Sportprofiel. In de eerste drie leerjaren zijn er doorlopende programma’s in deze richtingen. Schoolbreed wordt vanaf de brugklas Anglia aangeboden. De school biedt naast de reguliere vakken extra examenvakken aan: de kunstvakken dans, drama, muziek, tekenen en handvaardigheid op alle drie de afdelingen, LO2 op mavo, BSM op havo en vwo en filosofie op vwo.

De leerlingen zijn gehuisvest in een mooie school met lokalen die zijn toegerust met de (digitale) voorzieningen die passen bij eigentijds onderwijs. De ondersteunende processen zijn zo ingericht dat de bedrijfsvoering maximaal bijdraagt aan goed verlopende onderwijsleerprocessen. In het schooljaar 2021/2022 stonden op het Rythovius College zo’n 1100 leerlingen ingeschreven.

2.2. Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van het Rythovius College is sinds schooljaar 2018-2019 gewijzigd. De nieuwe organisatiestructuur draagt optimaal bij aan de onderwijsontwikkeling en het ontwikkelings- en professionaliseringstraject van eenieder. Belangrijke aandachtsgebieden zijn o.a. onderwijsontwikkeling, eenheid van leiding (iedereen heeft 1 leidinggevende), korte lijnen en een heldere rolverdeling.

De directie van het Rythovius College wordt gevormd door de rector, de conrector bedrijfsvoering en de conrector onderwijs. Samen met de afdelingsleiders vormt de directie de schoolleiding.

Leidinggevenden werken vanuit drie principes. Ze geven hun medewerkers de ruimte om binnen de gestelde kaders zelfstandig hun werk in te richten, ze vragen verantwoording over de bereikte resultaten en gaan daarover in gesprek en ze geven bezielend leiding.

De Raad van Bestuur van OMO treedt op als het bestuur van de school. De rector van het Rythovius College is integraal eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid, dat met het managementteam voor het Rythovius College binnen de beleidskaders van Ons Middelbaar Onderwijs uitgevoerd wordt. Jaarlijks wordt in het managementgesprek op basis van het jaarverslag verantwoording afgelegd aan het bestuur.

De school wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door het bureau van OMO in Tilburg, bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken, financiën en beheersmatige zaken. Op onderwijsinhoudelijk gebied worden er binnen OMO veel initiatieven genomen waaraan medewerkers van scholen kunnen deelnemen.

OMO heeft voor haar medewerkers een eigen collectieve arbeidsovereenkomst: CAO-OMO. Meer informatie over OMO is te vinden op www.omo.nl

2.3. Visie

Het Rythovius is een veilige en vertrouwde school. Leerlingen en personeel zijn geen nummer, iedereen wordt gezien, iedereen telt mee. Er heerst een gemoedelijke sfeer, een veilig klimaat. Het Rythovius College is een kleine school met grote mogelijkheden. We zijn een streekschool die vanuit een heldere identiteit, een zelfbewuste positie en een veilig gevoel vol vertrouwen en ambitie de blik naar buiten en op de toekomst richt.

We weten wie we zijn, waar we zijn. We kennen onze geschiedenis en onze positie. We zijn even ambitieus als realistisch in ons verlangen naar ontwikkeling en verbetering. Behoud het goede, verander wanneer daar reden toe is, wees eerlijk en niet bang om van fouten te leren.

Op het Rythovius College voorzien wij in een brede vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling centraal staan naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Het diploma dat leerlingen bij ons halen is een waardevolle stap naar vervolgonderwijs en naar de rest van hun leven. We bereiden leerlingen in een veilige omgeving voor op een zelfstandige rol in de maatschappij. We zijn een kleine school, maar niet blind voor de wereld. Vanuit onze veilige cocon verbreden we onze horizon. Of, zoals Seneca rond het begin van de jaartelling schreef: ‘Non scholae sed vitae discimus’. We leren niet voor school, maar voor het leven.

Belangrijke pijlers voor ons onderwijsbeleid zijn dan ook positiviteit, ‘Bildung’ en openheid. Het Rythovius College hoopt in een positief leerklimaat leerlingen bij te kunnen staan in hun vorming tot zelfstandige, zelfbewuste burgers die met een open en verbonden blik hun omgeving aanschouwen, benaderen en proberen vorm te geven.

2.4. Kwaliteit

Het Rythovius College kent een goed kwaliteitszorgsysteem, waarop constant zeer goed wordt gescoord (zie scholenopdekaart.nl). Daarnaast is de leerling- en oudertevredenheid goed (zie scholenopdekaart.nl). Jaarlijks evalueren we onze kwaliteitsresultaten en formuleren we speerpunten voor het daaropvolgende schooljaar. Dit doen we binnen alle lagen en afdelingen van de school. Alle drie de afdelingen en alle secties werken met jaarplannen en speerpunten. Op deze manier blijven we ons voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

We hebben veel data ter beschikking om onze resultaten te analyseren en daar waar nodig te verbeteren. De komende jaren gaan we deze gegevens meer systematisch verwerken en gebruiken. De schoolleiding bespreekt de opbrengst van deze analyses met de verschillende secties.

We zijn onderdeel van de ‘Academische Opleidingsschool (AOS) Zuidoost-Brabant’, waarin de onderzoekende houding een belangrijk kenmerk is. Binnen onze school heerst een onderzoekende cultuur, waarbij we praktijkgericht onderzoek gebruiken om onze manier van onderwijs geven te verbeteren. De komende jaren willen we hiervoor een concrete onderzoeksagenda opstellen, waarin de onderzoeken nog meer gerelateerd zijn aan het schoolplan en verdiepende onderzoeken gestimuleerd worden.

3. Procedure werving & selectie

3.1. Solliciteren

Hebt u belangstelling voor deze uitdagende vacature, stuur dan uw brief met motivatie en Curriculum Vitae, gericht aan de heer Robert Tops, rector van het Rythovius College, uiterlijk 16 september 2022 naar pz@rythovius.nl.

3.2. Belangrijke data

Hieronder vindt u een overzicht van de relevante data voor de sollicitanten:

Sollicitatieperiode: 20 juli 2022 t/m 16 september 2022.

1e ronde sollicitatiegesprekken: 22 september 2022.

2e ronde sollicitatiegesprekken: 27 september 2022.

Benoemingsbesluit: rond 29 september 2022.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer R. Tops, rector Rythovius College, telefoon: 0497-513043 of per e-mail rtops@rythovius.nl.

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Sollicitatie informatie

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.

Over de school

Het Rythovius is een veilige en vertrouwde school. Leerlingen en personeel zijn geen nummer, iedereen wordt gezien, iedereen telt mee. Er heerst een gemoedelijke sfeer, een veilig klimaat. Het Rythovius College is een kleine school met grote mogelijkheden. We zijn een streekschool die vanuit een heldere identiteit, een zelfbewuste positie en een veilig gevoel vol vertrouwen en ambitie de blik naar buiten en op de toekomst richt.

We weten wie we zijn, waar we zijn. We kennen onze geschiedenis en onze positie. En we zijn even ambitieus als realistisch in ons verlangen naar ontwikkeling en verbetering. Behoud het goede, verander wanneer daar reden toe is, wees eerlijk en niet bang om van fouten te leren.


Recruitmentinzichten

Vacatureactiviteit

Vandaag geplaatst

Source

Breng anderen op de hoogte en deel deze pagina